‚En Hij zei tot hen: „Volg Mij na, en Ik zal u vissers van mensen maken.”’

Zaterdag 2 en 9 maart

St. Jozefkathedraal: 09:30
Let op: Geen H. Mis.


St. Jozefkathedraal: 17:00
Mass in English.

3e Zondag Vastentijd

Zo. 3 maart 2024
St. Franciscus: 09:30
St. Jozefkathedraal: 11:00

„Jezus gaf hun ten antwoord: breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!”
Johannes 2:19

4e Zondag: Laetare!

Zo. 10 maart 2024
St. Franciscus: geen viering
St. Jozefkathedraal: 11:00

Installatie pastoor/plebaan
Victor Maagd

„Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.”
Johannes 3:20-21

5e Zondag Vastentijd

Zo. 17 maart 2024
St. Franciscus: 09:30
St. Jozefkathedraal: 11:00

„Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwige leven.”
Johannes 12:25

Note: The International Sunday Mass is always celebrated in English on Saturday, from 17:00 - 18:00 hours, at the St. Joseph Cathedral.

UIT DE BIJBEL


De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.


EN LATEN WIJ OP ELKAAR LETTEN

door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

(Hebreeën 10:24-25)
Samen kerk zijn


EEN PAROCHIE
VAN JONG
EN OUD


Betrokken priesters, vrijwilligers en parochianen die enthousiast met elkaar werken aan de missie en ontwikkeling van de Rooms-Katholieke Kerk: mannen en vrouwen die, in Christus verenigd, het geloof vieren, leren, verdiepen en er gemeenschappelijk naar leven.

Er is plaats voor iedereen van goede wil.

Welkom

Christus is het hoogste Goed. Aan Christus komt de lof toe, die wij vieren met het gezang en het gebed.

Welkom

De sacramenten hebben een centrale plaats: de H. Eucharistie, doop en vormsel, huwelijk en priesterwijding, biecht en ziekenzalving. Uiteraard worden ook Katholieke uitvaarten verzorgd.


Welkom

Voor geïnteresseerden is er catechese, voor kinderen de wekelijkse Kinderwoorddienst, voor volwassenen lezingen uit de Heilige Schrift, en extraparochiale activiteiten zoals gastsprekers.

Welkom

Doordeweeks bidden wij het Angelus, Rozenhoedje en Middaggebed, op donderdag is er daarnaast de uitstelling van het Allerheiligste; maandelijks zijn er seniorenavonden en middagen voor jongeren en voor dak- en thuislozen.VIERINGEN
OP TWEE LOCATIES


De Kathedrale kerk van de H.H. Martinus en Jozef, ook wel de Sint-Jozefkathedraal aan de Radesingel 4, is een neogotisch rijksmonument ontworpen door architect Pierre Cuypers, gebouwd tussen 1885 en 1887, en is de kathedrale kerk van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

De Sint Franciscuskerk aan de Zaagmuldersweg 67 is een gemeentelijk monument ontworpen in de stijl van Paul Bellot, gebouwd tussen 1932 en 1934, en gewijd aan Sint Franciscus van Assisi, van wie een hoeksteen is ingemetseld in de toren.

  • Dagelijkse Eucharistievieringen in de Sint Jozefkathedraal en op zaterdag de Internationale Mis.
  • Elke zondag is er een Hoogmis in de Sint Franciscuskerk.
  • Beide kerken zijn voor verscheidene doeleinden te huur. Meer informatie volgt op deze plek.

Steun uw parochie!

De Sint Martinusparochie is financieel volledig afhankelijk van donaties en contributies. Daarbij is de parochie door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw gift en/of kerkbijdrage aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting. Dit kan terugkerende donateurs een groot financieel voordeel opleveren.

Voor uw kerkbijdrage:

Bank: NL89 INGB 066 991 2719
Giro: NL92 INGB 000 001 1750

Hartelijk dank voor uw gift.