Homilies

 • 17 september 2023

  Vierentwintigste Zondag door het Jaar – A


  Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. We zeggen het steeds in het Onze Vader, maar we hebben het zó dikwijls gezegd, dat wij ons niet steeds de betekenis ervan bewust zijn. Deze bede, het Onze Vader, ons voornaamste gebed, door Jezus zelf gegeven is feitelijk de oproep van het hele Evangelie.

  Lees verder
 • 3 september 2023

  Tweeëntwintigste Zondag door het Jaar – A


  Als priester maak je zoveel mooie dingen mee, in de sacramentenbediening, in de ontmoeting met mensen en in het bijzonder in deze tijd, waar het geloof voor velen weg is gevallen, telkens weer jonge mensen, die God zoeken, die bidden en tot een “ja“ aan God willen komen in het ontvangen van het Doopsel. En dat gebeurt niet alleen hier, maar in alle grote (...)

  Lees verder
 • 27 augustus 2023

  Eenentwintigste Zondag door het Jaar – A


  Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Aan u zal Ik de sleutels van het Rijk der hemelen geven. Het Evangelie van vandaag, genomen uit Hoofdstuk 16 van het Mattheus Evangelie vormt de grondslag van het Pausschap, of, zoals we tegenwoordig liever en beter zeggen, van het Petrusambt, om de Bijbelse grondslag ervan aan te geven. (...)

  Lees verder
 • 20 augustus 2023

  Twintigste Zondag door het Jaar – A


  Toen ik een paar dagen geleden mijn computer aan het opstarten was, vond ik bij de nieuwsberichten die dan opdoemen iets wat me interesseerde... niet dat ik veel over de man weet en zijn muziek is niet onmiddelijk mijn smaak, maar ik stuitte op een interview met Robbie Williams. De zanger spreekt zich daarin uit tegen de cancel-cultuur. Hij is van mening dat beroemdheden vandaag de dag (...)

  Lees verder
 • 15 augustus 2023

  Maria Tenhemelopneming – A


  Wij vieren vandaag het meest eigenlijke Mariafeest. Immers, wij vieren in principe van een heilige de sterfdag op aarde, als de geboortedag in de hemel. En al weten wij natuurlijk niet, wanneer Maria haar overgang naar het andere leven maakte, 15 augustus is van oudsher, vanaf de 5e eeuw, de datum van dit feest. Waarschijnlijk vanwege de inwijding van de Dormitiokerk in Jeruzalem, op de plaats waar, volgens een overlevering, Maria (...)

  Lees verder
 • 13 augustus 2023

  Negentiende Zondag door het Jaar – A


  De gebeurtenis van de storm op het meer is beeldrijk en spreekt tot onze verbeelding. De bron is Marcus, wiens Evangelie eerder werd geschreven. Mattheus legt de accenten wat anders, niet zozeer benadrukt hij het gebrek aan geloof bij de leerlingen. De klemtoon bij Mattheus ligt meer op de erkenning van de leerlingen, dat Jezus de Zoon van God is. Maar vooral heeft Mattheus het gebeuren uitgebreid met het prachtige tafereeltje, (...)

  Lees verder
 • 6 augustus 2023

  Gedaanteverandering v.d. Heer – A


  Je kunt in je leven ervaringen hebben, die zo diep gaan, dat ze je hele leven een wending geven, of zelfs totaal veranderen. Ineens kan er een vonk overslaan en weten twee mensen, dat ze voor elkaar bestemd zijn. Met deze man, of deze vrouw wil ik mijn hele leven verder. Zulke ervaringen komen ook voor in ons leven met God. De grote (...)

  Lees verder
 • 30 juli 2023

  Zeventiende Zondag door het Jaar – A


  Een schat zoeken, iets kostbaars vinden, is dat niet de droom van velen? Dan gaat het over het “hebben”, wat in onze geseculariseerde samenleving voorop staat. Maar gaat het uiteindelijk om het “hebben”, of het “zijn” ? Wij kunnen ons begraven in het nu en hier – maar dat gaat altijd voorbij. Onze toekomst als christenen ligt elders, daarna. (...)

  Lees verder
 • 23 juli 2023

  Zestiende Zondag door het Jaar – A


  In deze vakantietijd zijn velen op reis, niet weinigen naar zon en zee, anderen trekken rond en bezoeken bijvoorbeeld musea en monumenten. Ik denk nu speciaal aan Frankrijk met haar prachtige romaanse en gotische Kerken en Kathedralen. Dikwijls zijn de portalen rijk gebeeldhouwd en ziet men in de halve ronding boven de hoofddeur een uitbeelding van het Laatste Oordeel. Dat is, als het goed is, aan de westzijde van (...)

  Lees verder
 • 16 juli 2023

  Vijftiende Zondag door het Jaar – A


  Onlangs las ik het boekje Tijdgeest van Rik Torfs, emeritus hoogleraar Kerkelijk recht in Leuven. Daarin staat de gedachte, dat veel mensen op het ogenblik van een ondiep geloof in een ondiep ongeloof zijn beland. Van een formeel doen van kerkelijke plichten, zoals “iedereen” dat deed, naar een loslaten daarvan, omdat zovelen dat nu doen. Van een goede praktijk zonder veel diepgang, naar een niets, beleefd als een bevrijding, vrijheid. Maar ook (...)

  Lees verder
 • 9 juli 2023

  Veertiende Zondag door het Jaar – A


  Wat Zacharia zei over de koning, die komen zou, moet de meeste mensen op zijn minst vreemd in de oren hebben geklonken, want zo’n koning paste op geen enkele wijze in het denkpatroon. Een koning zonder paard, een vorst zonder macht, een koning, die geen oorlog voert, juist de wapens afschaft – dat is toch geen koning? Maar Zacharia denkt daar anders over. Een echte koning, zo houdt hij vol (...)

  Lees verder
 • 2 juli 2023

  Dertiende Zondag door het Jaar – A


  Het christelijk geloof betreft niet zozeer een leer. Wij zijn ook geen mensen van het boek, zoals moslims welwillend zeggen. Het gaat om een persoon, Jezus Christus, God zelf, naar ons toe gekomen als één der onzen. Die ons het leven is komen brengen en met name het centrale gegeven daarin: de liefde. Niet dat de liefde een nieuw gegeven was. Die was (…)

  Lees verder
 • 25 juni 2023

  Twaalfde Zondag door het Jaar – A


  Weest niet bang voor de mensen – kom voor je geloof in Mij uit, houdt Jezus ons voor in het Evangelie, dat u hoorde. In een tijd, waarin het geloof vanzelfsprekend was, nog niet zo lang geleden en de Christelijke godsdienst algemeen aanvaard en gewaardeerd, was dat niet zo’n probleem. In restaurants werd er (…)

  Lees verder
 • 18 juni 2023

  Elfde Zondag door het Jaar – A


  “Bij het zien van de menigte werd Jezus door medelijden bewogen”, zo begon het Evangelie. Afgelopen vrijdag vierden we het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. We kennen de beelden van Jezus, wijzend op zijn hart (…)

  Lees verder
 • 11 juni 2023

  Sacramentsdag


  Wij vieren het feest van het Lichaam en Bloed van Christus, Corpus Christi. Zijn blijvende zelfgave in de tekenen van brood en wijn – daarin is Hij wezenlijk, werkelijk en waarachtig in de Viering EN erna. Mysterie van het geloof. Dat vieren wij vandaag extra feestelijk met een processie tot slot door de Kerk.Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Hoe moeten we dit verstaan, letterlijk opvatten, of symbolisch? (…)

  Lees verder
 • 27 maart 2023

  Vijfde zondag van de veertigdagentijd – A


  Er is een schilderij van Rembrandt, voorstellende ‘De opwekking van Lazarus’. Christus staat daar centraal, met zijn rechterarm omhoog geheven. Van Lazarus zien we alleen zijn hoofd en een deel van zijn bovenlichaam, terwijl hij uit het graf in de grond omhoog komt. Er wordt ook van dit graf in dit verhaal gezegd: met een steen er bovenop. Jezus is geëmotioneerd, hij zuchtte diep, zo hoorden we. Hem overviel een huivering. Je mag (…)

  Lees verder
 • 20 maart 2023

  Vierde zondag van de veertigdagentijd – A


  De Lezingen van deze Zondagen in de Vasten bevatten een doopcatechese. Vorige Zondag hoorden we over het levengevende water in het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw. Vandaag gaat het over een blinde, die ziende wordt. Bij de viering van het Doopsel zijn er twee (…)

  Lees verder
 • 6 maart 2023

  Tweede zondag van de veertigdagentijd – A


  In deze decennia zien we, hoe de samenstelling van onze bevolking enorm veranderd is door zovele vreemdelingen uit alle delen van de wereld, die hier zijn komen wonen, dikwijls hier in ons land hun toevlucht hebben gezocht. Zoveel verschillende talen horen we om ons heen. Vreemdelingen zijn vaak ontwortelde mensen in een (…)

  Lees verder
 • 26 februari 2023

  Eerste zondag van de veertigdagentijd – A


  Over weerstand bieden aan bekoringen en beproevingen, daarover gaan de Lezingen uit de Heilige Schrift op deze eerste Zondag van de Veertigdagentijd. We hoorden over de schepping en in het bijzonder van de eerste mensen door God, die hen (…)

  Lees verder
 • 20 februari 2023

  Zevende zondag door het jaar – A


  Bij de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan een passage uit het boek “Orthodoxie” van de altijd geestige en spitse schrijver Chesterton. Hij zegt daar: als een slaaf van zijn meester een appel zou stelen, zou zijn meester hem daarover berispen en het (…)

  Lees verder
 • 5 februari 2023

  Vijfde zondag door het jaar – A


  “Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken, die in de hemel is”. Zo eindigde het Evangelie van deze Zondag. “Uw goede werken” – ja, u hoorde (…)

  Lees verder
 • 22 januari 2023

  Derde zondag door het jaar – A


  Jezus gaat weg uit Jeruzalem en wijkt uit naar Galilea, het land van de heidenen. Hij is niet voor het eerst op de vlucht. Met zijn ouders was Hij al eerder naar Egypte gevlucht, om Herodes te ontwijken en nu is het (…)

  Lees verder
 • 11 december 2022

  Derde Zondag van de Advent – A


  Een mens is een gecompliceerd wezen, een vat vol tegenstrijdigheden. Hij kan de ene keer zus doen of praten, de andere keer zo. Mensen kunnen ook zo heel verschillend over elkaar praten. De één vindt iemand aardig, sympathiek, betrouwbaar (…)

  Lees verder